§ 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Drøsselbjerglung. Dens hjemsted er Bildsø Strand, Bildsø, og foreningens formål er at repræsentere og varetage medlemmer-nes interesser.

§ 2. Medlemmerne af foreningen er ejerne af parcellerne: 29 ba, 29 aø, 29 aæ, 29 az, 29 ay, 29 av, 29 ax, 29 ar, 29 am, 29 aq, 29 ap, 29 ao, 29 an, 29 as, 29 al, 29 at, 29 ai, 29 ak, og 29 au af Bildsø by, Kr. Stillinge sogn, samt ejerne af parcellerne, der fremtidig ud-stykkes til sommerhusbebyggelse fra matr. nr.: 11 k, 11 b, 11 m, 36 og 39 af Drøsselbjerg by og sogn. Endvidere kan andre parcelejere i tilgrænsende områder, med general-forsamlingens godkendelse, optages som medlemmer i foreningen. Tilsvarende kan det vedtages at sammenslutte foreningen med grundejerforeninger for tilgrænsende områder, når medlemmernes interesser varetages herigennem.

§ 3. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes
hvert år i juni måned. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens eller en generalforsamlings beslutning, eller når 1/3 af medlemmerne indgiver skriftlig begæ-ring herom. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel

Ordinær generalforsamling i juni måned indkaldes via mail til medlemmer, der har meddelt denne til foreningen. Medlemmer uden mail modtager indkaldelse i parcellernes postkasser. Ekstraordinær generalforsamling. indkaldes via mail. Medlemmer uden mail modtager indkaldelsen til deres til foreningen opgivne adresser.

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, som afgives ved personligt møde eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder generalforsamlingen og påser, at der føres en protokol. Denne underskrives af dirigenten og foreningens formand og har dermed fuld beviskraft.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde en uge før mødet.

Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal, undtagen ved vedtægtsændringer og ved-tagelser om sammenslutning med andre foreninger, hvortil der kræves 2/3 af medlemmernes stemmer. Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, kan sagen optages på en ekstraordinær generalforsamling og kan her vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er repræsenteret

På den ordinære generalforsamling foretages:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
  4. Fastlæggelse af honorar til bestyrelse og revisor
  5. Fastlæggelse af kontingent for næste år
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse herunder 2 suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Valg af 2 medlemmer til ordensudvalget
  10. Eventuelt.

§ 4. Foreningens bestyrelse består af 3 medlemmer, en formand, en kasserer og en sekretær, som vælges for en 2-årig periode, dog således at formand og sekretær er på valg i de ulige år og kasserer i de lige år. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og forpligter foreningen over for tredjemand. Møder afholdes, når et af bestyrelses-medlemmerne ønsker det. Medlemmerne er pligtige til at overholde de bestemmelser, bestyrelsen træffer, og er et medlem utilfreds med bestyrelsens vedtagelser, er medlemmet alligevel pligtigt til at rette sig efter bestyrelsens pålæg, indtil sagen har været indbragt for generalforsamling. De 2 suppleanter (1. og 2.) vælges for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen, såfremt der sker frafald.

§ 5. Foreningens regnskabsperiode går fra 1. januar til 31. december. Når intet andet er aftalt, bæres foreningens udgifter ligeligt mellem medlemmerne. Medlemskab ophører først, når medlemmerne skriftligt har opgivet den nye ejers navn og adresse til besty-relsen.
Kontingentet indbetales til foreningens konto Spar Nord Bank nr. 9383 2050206540. Sidste rettidige indbetaling er 15. maj. Overskrides denne termin, rykkes vedkommende, og såfremt betaling ikke herefter indgår i løbet af 14 dage, kan kassereren lade beløbet inddrive ved retslig inkasso, og medlemmet er pligtigt til at betale de hermed forbundne omkostninger.
Den af generalforsamlingen valgte revisor gennemgår regnskabet og konstaterer aktivernes tilstedeværelse.

§ 6. Såfremt beplantning eller træer er til gené for de omkringboende i området kan et medlem kontakte den pågældende ejer. Bestyrelsen kan også kontaktes, som tager kontakt til ejeren for at få en dialog om udfordringen. Levende hegn mod stier og veje skal beskæres, så de holdes indenfor eget skel. Der må ikke placeres sten eller andre forhindringer på fællesarealerne. Medlemmerne må drage omsorg for, at god ro og orden opretholdes på arealet, og at eventuelle husdyr ikke er til gene. Parabolantenner skal monteres således, at de monteres under tagkonstruktionens start.

Parcellerne må ikke udlejes til camping, ikke benyttes som oplagringsplads eller bruges til nogen som helst form for erhverv, bortset for tinglyste bestemmelser herom. Brug af støjende maskiner og lignende på hverdage fra kl. 8-18, på lørdage kl. 9-16. Søn- og helligdage fra kl. 9-12. Der må ikke parkeres eller camperes på veje, bade- og fællesarealer. Færdsel og ophold må ske på en sådan måde, at andre færdende ikke generes. Foreningen kan foreskrive, at færdsel kun må ske til fods og kan i øvrigt give ordensregler for færdsel og badning. Huse eller skure, der bygges på en for arealet skæmmende måde, bemyndiges bestyrelsen til at søge fjernet eventuelt med myndighedernes hjælp.

§ 7. Foreningen er stiftet i overensstemmelse med deklarationen af 21. juni 1962, tinglyst på medlemmernes parceller., og vedtægterne er godkendt på stiftende generalforsamling den 23. august 1964 og på senere generalforsamlinger.

Drøsselbjerglungs vedtægter